ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Συναλλαγών διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου
www.epoliteiastore.gr (εφεξής «ηλεκτρονικό κατάστημα») και την πραγματοποίηση
κάθε πώλησης προϊόντων μέσω αυτού (website) από την ατομική επιχείρηση με την
επωνυμία «ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ», με διακριτικό τίτλο «epoliteia», που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη, οδός Γ. Βιζυηνού, αρ. 70, Ελλάδα, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142466104000, με
Α.Φ.Μ. 135538313, Δ.Ο.Υ.  Δ΄Θεσσαλονίκης
(εφεξής «η Επιχείρηση»). Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τους παρόντες όρους πρέπει
να επιβεβαιώνονται από την Επιχείρηση, αποκλειόμενων ρητώς οποιωνδήποτε άλλων
όρων ή προϋποθέσεων. Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους,
καθώς μετά την είσοδό σας και χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος
θεωρείστε ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς. Σε
περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να απέχει
από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Για
οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με τους Όρους χρήσης και
Συναλλαγών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση με οποιονδήποτε από
τους αναφερόμενους στον υπ’ αρ. 13 όρο («Επικοινωνία») τρόπους επικοινωνίας.

1. Χρήση διαδικτυακού τόπου
Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «χρήστης» ή «καταναλωτής»)
συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα
δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές
διατάξεις και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, την εγγραφή του ως μέλος στο
ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και την υποβολή παραγγελίας εγγυάται ότι έχει
δικαιοπρακτική ικανότητα κατάρτισης συμβάσεων, όπως ο νόμος ορίζει, καθώς
τέτοιου είδους πληροφορίες δεν είναι δυνατό να διασφαλιστούν ή να εξακριβωθούν
από την Επιχείρηση.

1.1 Εγγραφή/ Σύνδεση χρήστη
Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει τη δυνατότητα εγγραφής του σε αυτό
πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της παραγγελίας του ή και σε κάθε άλλη
περίπτωση απλής περιήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι πληροφορίες που
απαιτούνται για την εγγραφή του είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής
αλληλογραφίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail). Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία για
αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές σε καταναλωτές ή
εγγεγραμμένους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι δωρεάν και δεν υφίστανται περαιτέρω
δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις σχετικά με αυτήν. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να
διακόψει οποιαδήποτε χρονική στιγμή τον λογαριασμό του από το site, μέσω της κατηγορίας
Πληροφορίες. Περαιτέρω δύναται να απεγγραφεί από τη λίστα διευθύνσεων/e-mail
αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
info@epoliteiastore.gr ή να τροποποιήσει τα ήδη τηρούμενα προσωπικά του
στοιχεία.

1.2 Υποχρεώσεις χρήστη
Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για:
α) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου είτε είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο είτε
προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή οποιονδήποτε τρίτο είτε
προσβάλλει την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε
προσώπου,
β) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την
ανηλικότητα, την προσωπικότητα οποιουδήποτε προσώπου κλπ,
γ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης
σύμφωνα με το Νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (ενδεικτικά εσωτερικές ή
προσωπικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που
αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε
συμφωνίες εμπιστευτικότητας κ.α.),
δ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό
σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
ε) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει κακόβουλο λογισμικό/ ιούς ή οποιουσδήποτε
άλλους κώδικες ή προγράμματα ή αρχεία που σχεδιάστηκαν και προορίζονται για την
πρόκληση βλάβης, διακοπής, καταστροφής ή εξοπλισμού της λειτουργίας οποιουδήποτε
λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
στ) παρενόχληση τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
ζ) συλλογή, αποθήκευση ή χρήση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών,
η) εκούσια ή ακούσια παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και διατάξεων.
Το περιεχόμενο του παρόντος site δεν αποτελεί και δε δύναται σε καμία περίπτωση
να ερμηνευθεί ως άμεση ή έμμεση προτροπή προς τους χρήστες/ καταναλωτές ώστε να
προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.
Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη και
η Επιχείρηση δεν παρεμβαίνει ή διορθώνει τα μεταφερόμενα από το χρήστη
δεδομένα. Κάθε χρήστης υποχρεούται να κάνει ορθή χρήση του site συμμορφούμενος
με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και να συμπληρώνει ορθά και με
ακρίβεια το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τα οποία προστατεύονται ως απόρρητα, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου».

1.3 Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Ολόκληρο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, σχεδίων,
γραφικών, φωτογραφιών και το σύνολο των συμφωνιών που τα αφορούν αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις
της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας, των διεθνών συμβάσεων ή αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, οι οποίοι έχουν χορηγήσει στην Επιχείρηση το
σχετικό δικαίωμα και άδεια χρήσης για δικές της ανάγκες και για τη λειτουργία
του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα
της Επιχείρησης και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, συνεργατών
φορέων, εταιριών, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία
και συνεπώς φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ρητώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή,
διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταφορά, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταβίβαση
ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του
κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η
εμφάνιση του ανωτέρω περιεχομένου στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης δεν θα πρέπει
να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του. Η
αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού ή οποιαδήποτε άλλη χρήση
του περιεχομένου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο για εμπορικούς ή μη σκοπούς
επιτρέπεται μόνον κατόπιν ρητής συναίνεσης της Επιχείρησης.

1.4 Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/ καταναλωτή διέπεται από τον
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και την εν
γένει ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη/ καταναλωτή μπορεί να ανατρέξει στην
ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή «Πολιτική Απορρήτου». Με
την παροχή των προσωπικών του πληροφοριών και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου
www.epoliteiastore.gr, ο χρήστης/ καταναλωτής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της
Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζονται από την
Επιχείρηση και παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των στοιχείων και
πληροφοριών που παρέχει. Επιπλέον, ο χρήστης/ καταναλωτής δηλώνει ότι όλες οι
πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει στην Επιχείρηση είναι ακριβή και αληθή.

1.5 Διαδικτυακοί τόποι τρίτων
Η Επιχείρηση μέσω του ιστοτόπου της www.epoliteiastore.gr μπορεί να παραπέμπει
μέσω συνδέσμων («links»), hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε ιστοσελίδες
τρίτων. Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι δεν ελέγχει το περιεχόμενο, το σχέδιο, τη
διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την
πληρότητα και την εν γένει λειτουργία των οιωνδήποτε αναφερόμενων συνδεδεμένων
ιστοσελίδων τρίτων. Ως εκ τούτου η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για
οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση των εκάστοτε αναφερόμενων
ιστοσελίδων τρίτων ή για οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων γίνεται από και προς
ιστοσελίδες τρίτων ούτε φυσικά εγγυάται για την ασφάλεια και νομιμότητα
λειτουργίας των έτερων αυτών ιστοσελίδων. Η παροχή συνδέσμων(«links») στο
ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη/ καταναλωτή
και κάθε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται μέσω ιστοσελίδας τρίτου σε καμία
περίπτωση δεν παρέχεται/ προωθείται από την Επιχείρηση, ούτε σχετίζεται με
οποιονδήποτε τρόπο με αυτήν. Κάθε αναφορά ή παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου δεν
συνιστά υπόδειξη ή σύσταση ή προτροπή από μέρους της Επιχείρησης για επίσκεψη
στην ιστοσελίδα του τρίτου ή αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω αυτής ή σε κάθε
περίπτωση ανάπτυξης οποιασδήποτε άλλης συναλλακτικής ή μη σχέσης με τον τρίτο.
Τέλος, η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, αποδέχεται ή ευθύνεται για
το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

2. Παραγγελίες προϊόντων


Οι παραγγελίες του εκάστοτε χρήστη/ καταναλωτή υποβάλλονται μέσω της
ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα
www.epoliteiastore.gr. Προ της υποβολής της παραγγελίας (checkout) ο
καταναλωτής λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των γενικών όρων χρήσης του
ιστοτόπου και πώλησης των προϊόντων που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια
επιλέγει την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και
αποδέχομαι τους Όρους χρήσης και συναλλαγών». Με την επιλογή της ανωτέρω σήμανσης
ο καταναλωτής δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, πριν την υποβολή της
παραγγελίας του, έλαβε με κατανοητό και ευκρινή τρόπο γνώση των εξής
πληροφοριών: των κύριων χαρακτηριστικών του εκάστοτε προϊόντος που παρήγγειλε,
της συνολικής τιμής του προϊόντος μετά του ΦΠΑ, όλων των στοιχείων δημοσιότητας
και επικοινωνίας της Επιχείρησης, των τρόπων παράδοσης και των μέσων πληρωμής,
της προθεσμίας εντός της οποίας η Επιχείρηση αναλαμβάνει να παραδώσει τα
προϊόντα, των προϋποθέσεων, εξαιρέσεων, διαδικασιών και προθεσμίας άσκησης του
δικαιώματος υπαναχώρησης, του κόστους επιστροφής των προϊόντων σε περίπτωση
υπαναχώρησης, της ύπαρξης ευθύνης της Επιχείρησης για ελαττωματικά προϊόντα ή
ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό
μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η Επιχείρηση και της
υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.
Αφ’ ης στιγμής ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί η παραγγελία του καταναλωτή διά της
συμπληρώσεως και αποστολής της ανωτέρω φόρμας παραγγελίας, η Επιχείρηση
αποστέλλει στο σχετικώς δηλωθέν από τον χρήστη/ καταναλωτή e-mail, το
αντίστοιχο αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με
θέμα «Επιβεβαίωση παραγγελίας», στο οποίο περιλαμβάνονται η επιβεβαίωση της
παραγγελίας, το συνολικό τίμημα και η εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής των
προϊόντων. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση καταρτισθείσα
δημιουργώντας αξιώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη από την αποστολή και λήψη του
ηλεκτρονικού μηνύματος της Επιχείρησης με την ένδειξη «Η παραγγελία σου έχει
αποσταλεί».
Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διεκπεραιώσει κάθε παραγγελία
του χρήστη/ καταναλωτή, σε περίπτωση δε που προκύψουν ιδιαίτερες συνθήκες κατά
τις οποίες η διεκπεραίωση της παραγγελίας δεν μπορεί να καταστεί δυνατή, η
Επιχείρηση θα επικοινωνεί με τον καταναλωτή το αργότερο εντός 10 ημερών από την
ημέρα αποστολής του επιβεβαιωτικού της παραγγελίας e-mail, με την ύπαρξη της
δυνατότητας για τον καταναλωτή είτε να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο παρόμοιο
είτε να ακυρώσει την παραγγελία, επιστρέφοντάς του η Επιχείρηση το τυχόν
καταβληθέν τίμημα. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να
ακυρώνει κάθε παραγγελία ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια, ενημερώνοντας τον καταναλωτή και επιστρέφοντάς του κάθε τυχόν
καταβληθέν τίμημα.
Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η ανεπιφύλακτη
παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της Επιχείρησης και επιστροφής των
προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης
αγοράς των προϊόντων. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιχείρηση η επιστροφή
τους και ο καταναλωτής αρνείται να τα επιστρέψει για διάστημα μεγαλύτερο των 15
ημερολογιακών ημερών, τότε η άρνησή του αυτή θεωρείται δήλωση βούλησης από την
πλευρά του για αγορά των εν λόγω προϊόντων και οφείλει να καταβάλει την αξία
τους.
Οι τιμές των προϊόντων δύνανται να αλλάζουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Η
ένδειξη «web offer» σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει διαφορετική τιμή,
εφόσον η αγορά του γίνει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος από αυτήν στην
οποία διατίθεται στο φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση δεν φέρει
καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές των προϊόντων που αγοράσθηκαν
από το φυσικό κατάστημα και εκ των υστέρων ο καταναλωτής διαπίστωσε την ύπαρξη
χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι διάφορες προσφορές των
προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και τηρείται αυστηρή σειρά
χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.
Η ένδειξη «προσωρινά εξαντλημένο» τίθεται όταν το προϊόν έχει εξαντληθεί ή
καταργηθεί ή δεν αναμένεται άμεσα η παραλαβή του.
Η Επιχείρηση στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προς πώληση
προϊόντα της με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, είναι πιθανό οι
παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα πληροφορίες να περιέχουν ανακρίβειες ή
να είναι ελλιπείς. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε
χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων, τα οποία προέκυψαν κατά την
εισαγωγή ή ενημέρωση των πληροφοριών των προϊόντων, διατηρώντας το δικαίωμα να
τροποποιήσει τυχόν λάθη ή να ενημερώσει την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση. Εφόσον το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
του καταναλωτή, έχει τη δυνατότητα να το επιστρέψει σύμφωνα με όσα ορίζονται
στον υπ’ αρ. 8 όρο «Επιστροφές Προϊόντων- Αποζημίωση».
Περαιτέρω, η Επιχείρηση παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παραγγείλει τα
διαθέσιμα προϊόντα διαδικτυακά και να τα παραλάβει από το φυσικό κατάστημα,
έχοντας αποπληρώσει το τίμημα με τους ηλεκτρονικώς αναφερόμενους τρόπους στον
υπ’ αρ. 4.6 όρο «Τρόποι πληρωμής» είτε με μετρητά κατά την παραλαβή των
προϊόντων από το φυσικό κατάστημα. Η δυνατότητα αυτή δίνεται εφόσον ο
καταναλωτής έχει ήδη εγγραφεί ως χρήστης στο ηλεκτρονικό κατάστημα και έχοντας
ήδη υποβάλει την παραγγελία του, ώστε να είναι εφικτό να εξακριβωθούν στο
φυσικό κατάστημα τα δηλωθέντα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας).

3. Ακυρώσεις παραγγελιών
Ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του σε οποιοδήποτε στάδιο
πριν την ολοκλήρωσή της είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
sales@epoliteiastore.gr είτε τηλεφωνικά καλώντας στο +2310 206001.

4. Παράδοση παραγγελιών


4.1 Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα δωρεάν
Σε περίπτωση που ο καταναλωτής, κατά την υποβολή της παραγγελίας του, επιλέξει
ως τόπο παραλαβής το φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης «epoliteia», επί της οδού
Γ. Βιζυηνού 70, στη Θεσσαλονίκη, θα λάβει σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος από την Επιχείρηση για τον εκτιμώμενο χρόνο παραλαβής της παραγγελίας
του. Εφόσον ο καταναλωτής δεν προσέλθει στο φυσικό κατάστημα εντός 5
ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή των
παραγγελθέντων, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να υπαναχωρήσει
από την πώληση. Για την παραλαβή της παραγγελίας και ταυτοποίησή της ο
καταναλωτής οφείλει να επιδείξει την επιβεβαίωση παραγγελίας με τον κωδικό της
παραγγελίας του, την ειδοποίηση για την παραλαβή, καθώς και επίσημο έγγραφο
ταυτοπροσωπίας (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας). Μετά την παραλαβή των
προϊόντων ο κίνδυνος μεταβαίνει στον καταναλωτή και ως εκ τούτου ο τελευταίος υποχρεούται
να ελέγξει τα παραληφθέντα προϊόντα, καθώς με την υπογραφή του κατά την
παραλαβή επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε ορθώς και ανεπιφύλακτα τα προϊόντα της
παραγγελίας του.

4.2 Παράδοση στον τόπο που όρισε ο καταναλωτής
Την παρούσα χρονική περίοδο η Επιχείρηση παραδίδει μόνο εντός Ελληνικής
Επικράτειας. Παρακαλείται ο καταναλωτής όπως βεβαιωθεί ότι η διεύθυνση που
δηλώνει και στην οποία θα αποσταλεί η παραγγελία είναι ορθή. Τα προϊόντα
αποστέλλονται στον τόπο που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή στη Φόρμα Παραγγελίας
με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), μετά από ενημέρωση της Επιχείρησης ότι τα
παραγγελθέντα είναι έτοιμα προς αποστολή με εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης. Η
Επιχείρηση προωθεί στις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών τα προσωπικά
στοιχεία του καταναλωτή, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο
επικοινωνίας, ώστε να δύναται να ολοκληρωθεί η παράδοση και εκτέλεση των
παραγγελιών. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του ο καταναλωτής δηλώνει ότι
συναινεί στη διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων στις συνεργαζόμενες εταιρίες
ταχυμεταφορών για τον ανωτέρω αναφερόμενο λόγο της παράδοσης των αγορασθέντων
προϊόντων.
Εφόσον ο καταναλωτής δεν παραλάβει τα προϊόντα μετά τη λήψη της σχετικής
ειδοποίησης από τον μεταφορέα, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να
υπαναχωρήσει από την πώληση, επιστρέφοντας το τυχόν εισπραχθέν τίμημα αλλά όχι
τα έξοδα επιστροφής του, τα οποία θα βαρύνουν τον καταναλωτή.

4.3 Κόστος αποστολής
Το κόστος αποστολής για παραγγελίες άνω των 49.00 € είναι δωρεάν. Τα έξοδα αποστολής
για όλη την Ελληνική Επικράτεια υπολογίζονται με βάση το ογκομετρικό βάρος του
προϊόντος. Συγκεκριμένα, για παραγγελίες έως 2 kg (κιλών) το κόστος αποστολής
ανέρχεται στα 2.90 €. Για κάθε επόμενο κιλό, το κόστος αποστολής θα
προσαυξάνεται κατά 1.00 €. Οι παραπάνω χρεώσεις ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν
περαιτέρω χρέωσης της υπηρεσίας ταχυμεταφορών σε δυσπρόσιτες περιοχές, για την
οποία ο καταναλωτής θα ενημερώνεται πριν την υποβολή της παραγγελίας του, ευθύς
μετά την υπόδειξη του τόπου παράδοσης.

4.4 Χρόνος παράδοσης
Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστέλλει τα παραγγελθέντα
προϊόντα εντός 1-4 εργάσιμων ημερών, και πάντως σε διαφορετική περίπτωση όχι
πέραν των 15 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, τα
προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί στον καταναλωτή εντός 15 ημερών, ο τελευταίος έχει
την επιλογή είτε να συνεχιστεί η διαδικασία της πώλησης, τάσσοντας παράταση ως
προς το χρόνο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων είτε να ζητήσει ακύρωση
της παραγγελίας του και επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος τιμήματος.

4.5 Ανωτέρα βία
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την παράβαση των παρόντων όρων
(συμπεριλαμβανομένης και της παράδοσης) που οφείλεται σε περιπτώσεις ανωτέρας
βίας ή περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της και
εκφεύγουν του ελέγχου της. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι περιπτώσεις απεργιών
εντός της Ελληνικής Επικράτειας, τρομοκρατικών ενεργειών, ακραίων καιρικών
φαινομένων (σεισμών, πλημμυρών), πυρκαγιών, πολέμων, φυσικών καταστροφών,
προβλημάτων των προμηθευτών/ μεταφορών/ παραγωγής, μηχανικών βλαβών,
διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικών ή νομοθετικών πράξεων
και εν γένει οποιωνδήποτε περιστατικών τα οποία δεν επιτρέπουν τη σωστή
εκτέλεση των παρόντων όρων και των παραγγελιών.

4.6 Τρόποι πληρωμής
Η Επιχείρηση δέχεται πληρωμές με αντικαταβολή/ μετρητά, με πιστωτική/ χρεωστική
κάρτα και με κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό. Η χρέωση για πληρωμή με
αντικαταβολή ανέρχεται στα 2.00 €.
Αποδεκτές πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες είναι η Visa και η MasterCard. Για τις
συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, θα
πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που δίνονται μέσω της ιστοσελίδας www.epoliteiastore.gr.
Στη Φόρμα Παραγγελίας ζητείται από τον χρήστη/ καταναλωτή να συμπληρώσει τον
αριθμό, την ημερομηνία λήξης, τον δικαιούχο και τον CCV της πιστωτικής ή
χρεωστικής κάρτας. Η χρέωση της εκάστοτε κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον
προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των δηλούμενων στοιχείων και της εγκυρότητάς
της. Ο καταναλωτής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια των δηλούμενων
στοιχείων της κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που χρησιμοποιείται για την
οποιαδήποτε συναλλαγή να ανήκει στον ίδιο τον καταναλωτή. Οι χρεωστικές ή
πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον
εκδότη της κάρτας. Αν δεν ληφθεί από την Επιχείρηση η απαιτούμενη έγκριση
πληρωμής, δεν φέρει ευθύνη η Επιχείρηση για την καθυστέρηση ή μη παράδοση των
παραγγελθέντων προϊόντων και δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί η σύναψη σύμβασης
πώλησης.
Κατά την πληρωμή δίδεται η δυνατότητα να επιλέξει ο καταναλωτής έκδοσης είτε
αποδείξεως λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου. Τιμολόγιο εκδίδεται σε νομικά
πρόσωπα/ εταιρίες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρωθούν στη
Φόρμα Παραγγελίας η επωνυμία της εταιρίας, η έδρα, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και το
επάγγελμα/ δραστηριότητα. Η απόδειξη ή το τιμολόγιο θα αποστέλλεται μαζί με την
παραγγελία.
Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα για την καλύτερη
διασφάλιση του κατόχου αυτής, η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται μόνο στον
αγοραστή- κάτοχο, με την επίδειξη εγγράφου ταυτοπροσωπίας (δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας) και τη χρεωστική/ πιστωτική του κάρτα.

5. Τιμολογιακή Πολιτική
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης
περιλαμβάνουν και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), όπως αυτός ορίζεται
για το κάθε προϊόν. Επιπλέον, στην τελική Φόρμα της Παραγγελίας
συμπεριλαμβάνονται και τυχόν έξοδα αποστολής και λοιπές επιβαρύνσεις.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές των προϊόντων χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Σε κάθε όμως περίπτωση ο καταναλωτής θα οφείλει το
τίμημα που ίσχυε κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας του και τυχόν
μεταγενέστερη τροποποίηση των τιμών δεν επηρεάζει την ήδη υποβληθείσα
παραγγελία. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει
διαφορές στις τιμές των προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό κατάστημα και ο
καταναλωτής διαπίστωσε εκ των υστέρων ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό
κατάστημα ή το αντίστροφο, λόγω εξειδικευμένης προσφοράς που αφορούσε το φυσικό
ή ηλεκτρονικό κατάστημα αντίστοιχα.

6. Εγγύηση
Η Επιχείρηση δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για τα πωλούμενα προϊόντα
τρίτων, ήτοι προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από αυτήν ή
για λογαριασμό της, τα οποία η Επιχείρηση απλώς μεταπωλεί. Για τα ανωτέρω
προϊόντα ο καταναλωτής θα λαμβάνει εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον
παρέχοντα την άδεια χρήσης. Ρητώς συμφωνείται ότι η Επιχείρηση δεν παρέχει
εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων
για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

7. Ασφάλεια συναλλαγών
Η Επιχείρηση αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα του ζητήματος της ασφάλειας των
ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως και της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, έχει
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθούν όλες οι ηλεκτρονικές
συναλλαγές του χρήστη/ καταναλωτή στο διαδικτυακό της τόπο. Όλες οι προσωπικές
πληροφορίες των χρηστών διασφαλίζονται ως απόρρητες και άκρως εμπιστευτικές. Οι
προσωπικές πληροφορίες είναι κωδικοποιημένες, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο SSL, με
κρυπτογράφηση 256-bit, σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί η πρόσβαση σε αυτές από
μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) χρησιμοποιείται
στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων στους διαδικτυακούς
χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και
των διαδικτυακών εξυπηρετητών. Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες
οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή να
κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το
λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο προσωπικές πληροφορίες
κατά τη μεταφορά τους.
Η Επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα του καταναλωτή και δεν
αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, με την οποία
πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ασφάλεια των
προσωπικών σας πληροφοριών που εισάγονται για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής
συναλλαγής και δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα
υφίσταται χρήστης/ καταναλωτής του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή με
μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

8. Επιστροφές προϊόντων- Αποζημίωση
8.1 Δικαίωμα Υπαναχώρησης εξ αποστάσεως συμβάσεων
Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση
αγοράς αναιτιολόγητα και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των
προϊόντων. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εφόσον έχουν αποσταλεί πίσω
τα αγαθά προ της λήξης του 14ημέρου. Ο καταναλωτής δύναται να παραδώσει τα
προϊόντα είτε αυτοπροσώπως στο φυσικό κατάστημα είτε να τα αποστείλει με δικά
του έξοδα στο φυσικό κατάστημα, στη διεύθυνση που αναγράφεται στον υπ’ αρ. 13
όρο «Επικοινωνία». Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή ασκείται εντός 14
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του από το φυσικό κατάστημα ή από την
παράδοσή του από την εταιρία ταχυμεταφορών, δηλαδή από τη στιγμή που απέκτησε
τη φυσική κατοχή πάνω στο προϊόν. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να επιστρέψει το
προϊόν στην ίδια άριστη κατάσταση, στην οποία το παρέλαβε, και ειδικότερα το
προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην πλήρη αρχική του
συσκευασία η οποία δεν θα πρέπει να φέρει φθορές, σκισίματα, χαραγές ή οποιεσδήποτε
άλλες αλλοιώσεις, καθώς και να μην λείπουν όλα τα περιεχόμενα έγγραφα (έντυπα
οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων) και εξαρτήματα της αρχικής
συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει
να προσκομίζεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή
τιμολόγιο). Ο καταναλωτής φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των
προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για τη διακρίβωση της
φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους. Το κόστος επιστροφής των
προϊόντων βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον καταναλωτή και ως εκ τούτου, η επιστροφή
του είδους γίνεται δεκτή μόνον εφόσον ο καταναλωτής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό
που επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για τα έξοδα επιστροφής του, από την εταιρία
ταχυμεταφορών.
Η σχετική δήλωση υπαναχώρησης του καταναλωτή (εντός 14 ημερολογιακών ημερών)
γίνεται εγγράφως . Το έγγραφο της δήλωσης υπαναχώρησης αποστέλλεται είτε στην
ταχυδρομική διεύθυνση της Επιχείρησης που αναφέρεται στον υπ’ αρ. 13 όρο «Επικοινωνία»
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης info@epoliteiastore.gr,
ορίζοντας ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «Δήλωση Υπαναχώρησης» ή «Επιστροφή
προϊόντος». Στη δήλωση υπαναχώρησης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο,
ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
του καταναλωτή, ώστε να καθίσταται εφικτή η επικοινωνία της Επιχείρησης με τον
καταναλωτή.
Η Επιχείρηση, αφότου λάβει γνώση μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων τρόπων για τη
βούληση υπαναχώρησης του καταναλωτή, υποχρεούται να επιβεβαιώσει εγγράφως την
παραλαβή της σχετικής δήλωσης και να αποδώσει στον καταναλωτή το τυχόν
καταβληθέν τίμημα, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη αυτής.
Ωστόσο, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμά της να καθυστερήσει την επιστροφή των
χρημάτων μέχρις ότου λάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα ή το σχετικό αποδεικτικό
επιστροφής τους από τον καταναλωτή.
Στην περίπτωση χρέωσης του καταναλωτή μέσω πιστωτικής κάρτας, η Επιχείρηση
εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει
την Τράπεζα, ώστε να διενεργήσει κάθε απαραίτητη ενέργεια, χωρίς να φέρει
ουδεμία άλλη ευθύνη για το χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, ο οποίος
αφορά τη σύμβαση μεταξύ του καταναλωτή και του οικείου τραπεζικού ιδρύματος.
Προϊόν το οποίο πωλήθηκε με επιπλέον δώρο, θα επιστραφεί σε περίπτωση
υπαναχώρησης μαζί με το επιπλέον δώρο, ειδάλλως η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί
από το επιστρεφόμενο από την Επιχείρηση οφειλόμενο τίμημα.

8.2 Εξαιρέσεις από το δικαίωμα Υπαναχώρησης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή δεν εφαρμόζεται στις κατωτέρω
αναφερόμενες περιπτώσεις:
α) το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα και η παραλαβή
τους έγινε από αυτό, συνεπώς δεν θεωρείται πώληση καταρτισθείσα από απόσταση.
β) σε περίπτωση προμήθειας αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή
για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν
αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

8.3 Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων/ εσφαλμένων παραγγελιών
Άπαντα τα προς πώληση προϊόντα της Επιχείρησης καλύπτονται από την εγγύηση που
χορηγείται από τους προμηθευτές/ κατασκευαστές των προϊόντων για την έλλειψη
πραγματικών ελαττωμάτων ή συνομολογημένων ιδιοτήτων τους. Σε περίπτωση που ο
καταναλωτής λάβει ελαττωματικό προϊόν δικαιούται να ενημερώσει προς τούτο την
Επιχείρηση και διαζευκτικώς είτε να απαιτήσει χωρίς περαιτέρω επιβάρυνσή του τη
διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ομοειδές, εκτός αν μια τέτοια
ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, είτε να υπαναχωρήσει από
τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Με
την επιλογή του καταναλωτή για αντικατάσταση του προϊόντος, η Επιχείρηση θα
προβεί στην αντικατάστασή του σε εύλογο χρόνο.
Στην περίπτωση που ο καταναλωτής λάβει εξ’ ολοκλήρου εσφαλμένη παραγγελία ή
μέρος της παραγγελίας αντιστοιχεί σε μη παραγγελθέντα προϊόντα οφείλει να
ενημερώσει σχετικώς την Επιχείρηση και να προβεί στην άμεση επιστροφή τους
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Άλλως, σε περίπτωση που ζητηθούν από την Επιχείρηση
και μετά το πέρας 15 ημερολογιακών ημερών από την ανεπιφύλακτη παραλαβή των
εσφαλμένως απεσταλθέντων προϊόντων, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται την σύμβαση
πώλησης και γι’ αυτά τα προϊόντα και συνακόλουθα οφείλει το αντίτιμο της αξίας
τους.

9. Ευθύνη
Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.epoliteiastore.gr δύναται με δική του ευθύνη να
κάνει χρήση του ιστοτόπου σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία, την καλή
πίστη και τα χρηστά ήθη. Η οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στην
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Επιχείρηση δεν υπέχει ευθύνη για
οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εισοδήματος ή για οποιαδήποτε εν γένει απώλεια ή
ζημία κάθε είδους, η οποία προκλήθηκε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και η οποία
προκλήθηκε από αιτία απορρέουσα από τη χρήση ή τη λειτουργία του ανωτέρω
ιστοτόπου. Περαιτέρω, η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει
αποκλειστικά στον χρήστη/ καταναλωτή, καθ’ ότι η Επιχείρηση δεν παρεμβαίνει με
κανέναν τρόπο στα δηλούμενα από τον χρήστη/ καταναλωτή στοιχεία. Η ασφάλεια των
συναλλαγών των χρηστών/ καταναλωτών είναι πρωταρχικής σημασίας για την
Επιχείρηση, η οποία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προς τούτο μέτρα (ιδ. όρο
«Ασφάλεια συναλλαγών»), χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί πλήρη εγγύηση ότι δεν θα
υπάρξουν σφάλματα ή προβλήματα κατά τη λειτουργία του ως άνω διαδικτυακού
τόπου.
Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον
εξοπλισμό του υπολογιστή του χρήστη/ καταναλωτή από ιούς και γενικά κακόβουλο
λογισμικό ή πρόγραμμα spyware κατά την περιήγηση ή χρήση του ιστοτόπου.
Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε συνακόλουθη υποχρέωση αποζημίωσης για
οποιαδήποτε ζημία ή ηθική βλάβη προκύψει από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας
ή από την καθυστέρηση αυτής. Τέλος, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να
διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών
απροφασίστως κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία προηγούμενη
προειδοποίηση.

10. Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών
Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά, απορρέουσα από τη συναλλαγή
της Επιχείρησης με τον καταναλωτή, και η οποία δεν κατέστη δυνατό να
διευθετηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, υφίσταται η δυνατότητα του καταναλωτή,
σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική
νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, να απευθυνθεί στους αρμόδιους για τις
καταναλωτικές διαφορές φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), όπως είναι
καταχωρημένοι στο ειδικό μητρώο φορέων ΕΕΔ.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην συμφωνήσει στην υπαγωγή σε διαδικασία
εναλλακτικής επίλυσης διαφοράς ή να αποσυρθεί από τη διαδικασία ΕΕΔ σε
οποιοδήποτε στάδιό της ή ακόμη να μην συμφωνήσει με την προτεινόμενη λύση. Σε
κάθε δε περίπτωση η συμμετοχή στη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
δεν αποκλείει τη δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης των απαιτήσεών της.

11. Τροποποίηση όρων
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί τους παρόντες
Όρους Χρήσης και Συναλλαγών οποτεδήποτε. Κάθε τροποποίηση ή ανανέωση των
παρόντων θα ισχύει από τη στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο και
θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης. Εν σχέσει με τις παραγγελίες των
καταναλωτών, αυτές θα διέπονται από τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών που
βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Αποτελεί υποχρέωση των
χρηστών/ καταναλωτών να ελέγχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τους εκάστοτε
ισχύοντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών, πριν την υποβολή οποιασδήποτε
παραγγελίας ή εν γένει συναλλαγής τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα της
Επιχείρησης. Η χρήσης της ιστοσελίδας της Επιχείρησης μετά από κάθε τροποποίηση
των ανωτέρω Όρων Χρήσης και Συναλλαγών (ή οποιουδήποτε άλλου συναφούς κειμένου
της ιστοσελίδας στο οποίο παραπέμπουν) θεωρείται ως αποδοχή των αντίστοιχων
τροποποιήσεων.
Τυχόν ακυρότητα κάποιου από τους παρόντες όρους δεν συνεπιφέρει ακυρότητα των
υπολοίπων. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εδάφιο των παρόντων Όρων (ή κάθε άλλου
κειμένου στο οποίο οι παρόντες παραπέμπουν) κριθεί άκυρο με απόφαση
Δικαστηρίου, ρητώς συμφωνείται ότι δεν θίγει το κύρος και την ισχύ των λοιπών
όρων του παρόντος κειμένου. Η Επιχείρηση δύναται να συνάψει συμφωνία για
ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Κάθε αντισυμβαλλόμενος
της Επιχείρησης δεν δικαιούται να προβεί σε εκχώρηση ή μεταβίβαση των
δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών του. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των απορρεόντων
από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται
σιωπηρή παραίτησή της από αυτά.

12. Ισχύον δίκαιο- Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Συναλλαγών διέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό
Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το
ηλεκτρονικό εμπόριο, τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πώλησης και την προστασία των
καταναλωτών.
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει αφορώσα τη συμβατική σχέση μεταξύ της
Επιχείρησης και του καταναλωτή, αρμόδια κατά τόπον και καθ’ ύλην ορίζονται τα
Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

13. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με την Επιχείρηση ή το
ηλεκτρονικό της κατάστημα www.epoliteiastore.gr , οι καταναλωτές δύναται να
συμπληρώνουν και να αποστέλλουν τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην
ιστοσελίδα, στην ενότητα «Επικοινωνία», ή να αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@epoliteiastore.gr ή να επικοινωνούν τηλεφωνικώς
με την Επιχείρηση στο +2310 206001 ή ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση Πεχλιβανίδου
Αθηνά, Γ. Βιζυηνού 70, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη.